นักบุญเซอร์เกแห่งราโดเนียช (Life of St. Sergius of Radonezh)

E-book

Free

Download

Product Description

หนังสือเล่มนี้จัดพิมพ์โดยพระพรกรุณาจากเจ้าอาวาสโอเล็กซ์ (เชียรีพานิน) ผู้
แทนแห่งโบสถ์รัสเซียออร์โธด็อกซ์คริสต์เตียน (สังฆมณฑลแห่งกรุงมอสโคว์) ใน
ราชอาณาจักรไทย เนื่องในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันเกิด 700 ปี ของนักบุญ
เซอร์เกแห่งราโดเนียซ และเป็นผู้สร้างความมหัศจรรย์ของประเทศรัสเซีย
แปลโดย — นิสิตวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยบูรพา
นำ�โดย — อาจารย์ผู้สอน โอเลค เชอพราคอค์ฟ
ให้ข้อเสนอแนะและปรับปรุงโดย — จุฑาทิพย์ เชอพราคอค์ฟ
แก้ไขโดย — ณภัทรา อภิชตพงษ์
ภาพประกอบและออกแบบโดย — โรงเรียนวันอาทิตย์ คริสตศาสนจักรออร์โธด็อกซ์
ในนามแห่งพระตรีเอกานุภาพ เกาะภูเก็ต

Product Information

TranslatorХрам Живоначальной Троицы на острове Пхукет
PublisherХрам Живоначальной Троицы на острове Пхукет
Publication date2014-06-01
LanguageThai
Num. of pages25